Versie mei 2022

Deze Gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die gelden tussen de Gebruiker en Virtual Vaults om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst. Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, hetzij door op een vakje te klikken dat uw aanvaarding aangeeft, een ander document in te dienen, of door gebruik te maken van (of enige betaling uit te voeren voor) de Diensten, of door anderszins uw aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden:
Gaat u akkoord met de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden en de hierin van toepassing verklaarde voorwaarden.

Accountinformatie betekent informatie die Gebruiker aan Virtual Vaults verstrekt in verband met het aanmaken of beheren van een account en/of het onderhoud van een account. Accountinformatie omvat bijvoorbeeld namen, gebruikersnamen, wachtwoorden, telefoonnummers, e-mailadressen,
factuurgegevens en gebruiksinformatie die aan uw account zijn gekoppeld.

Autorisatie/Geautoriseerd is de door of namens Klant toegekende bevoegdheden om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Content is alle data die door Gebruiker wordt opgeslagen in de Dienst, met uitzondering van Accountinformatie.

Dienst is het online software-as-a-service-platform (inclusief alle gerelateerde API’s) die door Virtual Vaults worden geleverd, samen met alle gerelateerde applicaties voor zover van toepassing. Onder Dienst wordt niet verstaan Niet-Virtual Vaults-applicaties.

Documentatie betekent door Virtual Vaults verstrekte (gebruikers)documentatie met betrekking tot de Diensten (bijv. gebruikershandleidingen) die te vinden zijn op support.virtualvaults.com en die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Fair Use Policy is het beleid om excessief gebruik van opslagcapaciteit of ander misbruik van een Dienst te voorkomen. Excessief gebruik van opslagcapaciteit is opslaggebruik dat substantieel boven het gemiddelde ligt.

Gebruiker is elke natuurlijke persoon die door Klant is Geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Dienst. Een Gebruiker kan verschillende rollen hebben die in de Dienst of de toepasselijke Documentatie staan benoemd.

Klant is de contractspartij die een of meerdere Diensten afneemt van Virtual Vaults.

Vertrouwelijke Informatie is informatie dat naar zijn aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangeduid, waaronder in ieder geval begrepen persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen en know how, broncode, commerciële plannen, financiële informatie, Content en klant- en relatiegegevens.

Virtual Vaults is Virtual Vaults Nederland B.V.

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en de Content door de Gebruiker.

2. ACCEPTABEL GEBRUIK
2.1 Een account is persoonlijk per Gebruiker en mag niet gedeeld worden in welke vorm dan ook. Gebruiker heeft alleen toegang tot en mag alleen gebruik maken van de Dienst indien en voor de duur waarvoor de Gebruiker hiertoe is Geautoriseerd en uitsluitend zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden.

2.2.Gebruiker mag de Dienst alleen gebruiken voor het specifieke doel waartoe hij toegang heeft gekregen. Gebruiker mag de Content alleen bekijken, downloaden of wijzigen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden.

2.3 Gebruiker heeft toegang tot en mag gebruik maken van de Dienst voor de duur die is aangegeven door Klant of, bij gebrek van een dergelijke indicatie, voor de duur waarvoor Gebruiker een account heeft. Toegang tot de Dienst kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Virtual Vaults worden
ingetrokken of opgeschort in geval van een schending of dreigende schending van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

2.4 Gebruiker zal te allen tijde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal niet onrechtmatig handelen jegens derden, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten van Virtual Vaults en eventuele derden te respecteren, de privacy van derden te respecteren, geen Content of andere Vertrouwelijke
Informatie te verspreiden, of andere gegevens die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of het doel van de Dienst, geen ongeoorloofde toegang tot de Dienst te bieden, geen virussen of andere kwaadaardige programma’s of gegevens via de Dienst te verspreiden en af te zien van misdaden en schending van enige andere wettelijke of contractuele verplichting. Het gebruik van de Dienst mag niet in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving.

2.5 In het geval Gebruiker door of namens Klant is geautoriseerd om Content naar de Dienst te uploaden, zorgt Gebruiker ervoor dat een back-up van die Content wordt bewaard voor de duur van de Dienst.

2.6 Virtual Vaults geeft geen garanties en heeft geen verplichtingen jegens Gebruiker. De Diensten worden aan Klant geleverd.

3. CONTENT
3.1 Virtual Vaults draagt geen verantwoordelijkheid voor de Content die is geüpload naar de Dienst. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en/of de interpretatie van de Content in de Dienst.

3.2 Behoudens artikel 9 is Virtual Vaults niet aansprakelijk voor enig verlies, vernietiging of beschadiging van Content en is niet verantwoordelijk voor het herstel van beschadigde of verloren Content.

3.3 Virtual Vaults draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuist en/of nalatig gebruik van de Dienst door Gebruiker of een derde partij.

3.4 Virtual Vaults heeft altijd het recht om maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van Content om aansprakelijkheid jegens derden of anderszins te vermijden of te beperken.

3.5 Indien zich een probleem voordoet met betrekking tot de Content, dient de Gebruiker elk redelijk verzoek van Virtual Vaults of Klant uit te voeren om het probleem op te lossen of te verminderen.

3.6 Gebruiker dient eventuele problemen met betrekking tot de Dienst of de Content onmiddellijk te melden aan Virtual Vaults of Klant. De eerste melding kan telefonisch of persoonlijk worden gedaan, onmiddellijk gevolgd door een schriftelijke melding van het probleem.

3.7 Gebruiker zal Virtual Vaults of Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enig probleem met betrekking tot het gebruik van de Content of indien hij een klacht of claim ontvangt die het gebruik van de Content kan beperken.

3.8 De opslagcapaciteit bij het gebruik van een Dienst geldt op basis van het Fair Use Policy. Indien Virtual Vaults inbreuk van het Fair Use Policy vermoedt en/of signaleert zal Virtual Vaults contact opnemen met Klant. Partijen gaan in gesprek om te kijken of deze aanname klopt en, indien noodzakelijk, of de situatie kan worden gerepareerd. Als naar het oordeel van Virtual Vaults de situatie niet met het Fair Use Policy in overeenstemming kan worden gebracht behoudt Virtual Vaults zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen of de toegang tot een of meerdere Diensten tijdelijk dan wel permanent te ontzeggen.

4. BEVEILIGING
4.1 Gebruiker dient zijn systemen en infrastructuur afdoende te beveiligen en dient te allen tijde over actuele antivirussoftware, systemen en infrastructuur te beschikken. Gebruiker zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de Content op de Dienst te beschermen tegen verlies of
onrechtmatige toegang en verwerking.

4.2 Gebruiker zal geen technische voorzieningen verwijderen of omzeilen die zijn ontworpen om de Dienst te beschermen, of deze technische maatregelen laten verwijderen of omzeilen. Op verzoek zal Gebruiker onmiddellijk meewerken aan elk onderzoek door of namens Virtual Vaults, betreffende de naleving door Gebruiker van deze Gebruikersvoorwaarden.

5. REGISTREREN EN RAPPORTEN
5.1 Alle acties van Gebruiker en alle gebruik dat Gebruiker maakt van de Dienst worden (automatisch) vastgelegd en geregistreerd door Virtual Vaults. Virtual Vaults rapporteert dergelijke informatie aan Klant als onderdeel van de Dienst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te bewijzen wanneer
bepaalde informatie werd bekeken of gedownload door Gebruiker.

6. VERTROUWELIJKHEID
6.1 Gebruiker is verplicht om alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing voor zover Gebruiker verplicht is om Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken op grond van een rechterlijk bevel of een wettelijke regeling en voor zover Gebruiker zich niet op een wettelijk beroepsgeheim kan beroepen.

6.2 Klant is als afnemer van de Dienst aansprakelijk voor alle handelingen van haar Gebruikers. Virtual Vaults is conform artikel 9.1 in geen geval aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een schending door Gebruikers van deze Gebruikersvoorwaarden.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst berusten uitsluitend bij Virtual Vaults, haar licentiegevers of haar leveranciers.

7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Content die via de Dienst aan Gebruiker beschikbaar worden gesteld, zijn in het bezit van Klant, haar licentiegevers of derden. Bij gebreke van een Klant zijn deze in bezit van Gebruiker, haar licentiegevers of derden.

7.3 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter van, of betreffende het auteursrecht, merken, handelsmerken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Dienst of de Content te verwijderen of te wijzigen, of een dergelijke aanduiding te laten verwijderen of wijzigen.

7.4 Gebruiker mag niet reverse-engineeren, decompileren, hacken, uitschakelen, interfereren met, disassembleren, wijzigen, kopiëren, vertalen of verstoren van de functies, functionaliteit, integriteit of prestaties van de Dienst (inclusief van elk mechanisme dat wordt gebruikt om de functionaliteit van de Dienst te beperken of te controleren), van gebruik door derden van de Dienst of enige gegevens van derden daarin (tenzij voornoemde beperkingen door toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving niet zijn toegestaan).

7.5 Indien Gebruiker feedback, suggesties, tips en dergelijke geeft aan Virtual Vaults, dan is Virtual Vaults gerechtigd om alles te doen met die feedback wat Virtual Vaults wenselijk acht zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

8.DUUR EN BEËINDIGING
8.1 Deze Gebruikersvoorwaarden gaan in op het moment dat het account van Gebruiker is aangemaakt en loopt door zolang Gebruiker een account heeft.

8.2 Het account kan worden opgezegd door Virtual Vaults met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Gebruiker kan zijn account op elk moment beëindigen.

8.3 Behoudens de in deze Gebruikersvoorwaarden bepaalde beëindigingsmogelijkheden, kan Virtual Vaults het account per direct beëindigen als Gebruiker zich niet houdt aan het Fair Use Policy, zich niet houdt aan de regels die in het maatschappelijk verkeer gelden, zich niet aan de wet houdt of zich anderszins niet netjes gedraagt.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Elke aansprakelijkheid van Virtual Vaults jegens Gebruiker op welke rechtsgrond dan ook, met inbegrip van vrijwaringen en elke niet-nakoming van een garantieverplichting, is uitgesloten. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Virtual Vaults waarnaar in deze Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, zijn niet meer van toepassing indien en voor zover dergelijke uitsluitingen en/of beperkingen in strijd zijn met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving.

9.2 Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid in strijd is met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving, maar beperking van aansprakelijkheid wel is toegestaan krachtens dergelijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van Virtual Vaults jegens Gebruiker als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden of op welke juridische basis dan ook, uitdrukkelijk met inbegrip van elke nietnakoming van een garantieverplichting, beperkt tot vergoeding van toerekenbare schade en verlies tot een maximum van € 5.000 of tot het maximale bedrag dat de aansprakelijkheid kan beperken om niet in strijd te zijn met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving.

10. PRIVACY & COOKIES

10.1 Virtual Vaults verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker bij gebruik van een Dienst. Het gaat daarbij met name om accountinformatie.

10.2 Alle informatie over privacy, wat Virtual Vaults met de persoonsgegevens van Gebruiker doet en welke rechten Gebruikers hebben, is te vinden in het Privacystatement.

10.3 Om de Diensten goed te kunnen gebruiken kunnen functionele cookies worden geplaatst door Virtual Vaults. Alle informatie over cookies en welke functionele cookies Virtual Vaults gebruikt, is te vinden in het Cookiestatement.

11. TOEPASSELIJKE WET EN GESCHILLEN

11.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), één en ander onverminderd het recht van elk der Partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der Partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

11.3 Indien een geschil naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der Partijen, in afwijking van het bepaalde in dit artikel, gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt
aan Partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in dit artikel. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel bepaalde door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

11.4 Elk der Partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden, in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de SGOA te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICTMediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der Partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke
eerste bespreking van mediators en Partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een Partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding.