Gebruiksvoorwaarden

De richtlijnen bij het gebruik van Virtual Vaults.

Laatst bijgewerkt: juni, 2019

Artikel 1 Acceptabel gebruik

1.1 Gastgebruiker/Gebruiker heeft alleen toegang tot en mag alleen gebruik maken van de Dienst indien en voor de duur waarvoor de Gastgebruiker/Gebruiker hiertoe is geautoriseerd door de Autoriserende partij en uitsluitend zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
1.2 Gastgebruiker/Gebruiker mag het Platform alleen gebruiken voor het specifieke doel waartoe hij toegang heeft gekregen. Gebruiker mag Inhoud alleen bekijken, afdrukken, downloaden of wijzigen in overeenstemming met de Autorisatie ontvangen van de Autoriserende Partij.
1.3 Gebruiker heeft alleen toegang tot en mag alleen gebruik maken van het Platform voor de duur die is aangegeven door de Autoriserende partij of, bij gebrek aan een dergelijke indicatie, voor de duur van het project waarvoor de Dienst is ingesteld en de Gastgebruiker/Gebruiker Geautoriseerd is. Toegang tot het Platform (inclusief een Vault) kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Virtual Vaults worden ingetrokken of opgeschort in geval van een schending of dreigende schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
1.4 Gastgebruiker/Gebruiker zal te allen tijde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal niet onrechtmatig handelen jegens derden, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten van Virtual Vaults en eventuele derden te respecteren, de privacy van derden te respecteren, geen Inhoud of andere Vertrouwelijke informatie te verspreiden, of andere gegevens die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of het doel van het project, geen ongeoorloofde toegang tot het Platform te bieden, geen virussen of andere kwaadaardige programma's of gegevens op het Platform te verspreiden en af te zien van misdaden en schending van enige andere wettelijke of contractuele verplichting. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving.
1.5 In het geval Gastgebruiker/Gebruiker door de Autoriserende partij toestemming heeft gekregen om Inhoud naar het Platform te uploaden, zorgt Gastgebruiker/Gebruiker ervoor dat een back-up van die Inhoud wordt bewaard gedurende de duur zoals aangegeven door de Autoriserende partij of, bij gebrek aan een dergelijke indicatie, voor de duur van het project waarvoor de Gastgebruiker/Gebruiker toestemming heeft gekregen.
1.6 Virtual Vaults geeft geen garanties en heeft geen verplichtingen jegens Gastgebruiker/Gebruiker. De Diensten worden aan Klant geleverd.

Artikel 2 Inhoud Vault

2.1 Virtual Vaults draagt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud die is geüpload naar het Platform. De Autoriserende partij is verantwoordelijk voor het gebruik of de interpretatie van de Inhoud op het Platform.
2.2 Behoudens artikel 7 is Virtual Vaults niet aansprakelijk voor enig verlies, vernietiging of beschadiging van Inhoud en is niet verantwoordelijk voor het herstel van beschadigde of verloren Inhoud.
2.3 Virtual Vault draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuist en/of nalatig gebruik van het Platform door Gastgebruiker/Gebruiker of een derde partij.
2.4 Virtual Vaults heeft altijd het recht om maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van Inhoud om aansprakelijkheid jegens derden of anderszins te vermijden of te beperken.
2.5 Indien zich een probleem voordoet met betrekking tot de Inhoud, dient de Gastgebruiker/Gebruiker elk redelijk verzoek van Virtual Vaults of de Autoriserende partij uit te voeren om het probleem op te lossen of te verminderen.
2.6 Gastgebruiker/Gebruiker dient eventuele problemen met betrekking tot het Platform of de Inhoud onmiddellijk te melden aan Virtual Vaults of de Autoriserende partij. De eerste melding kan telefonisch of persoonlijk worden gedaan, onmiddellijk gevolgd door een schriftelijke melding van het probleem.
2.7 Gastgebruiker/Gebruiker zal Virtual Vaults of de Autoriserende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enig probleem met betrekking tot het gebruik van de Inhoud of indien hij een klacht of claim ontvangt die het gebruik van de Inhoud kan beperken.

Artikel 3 Beveiliging

3.1 Gastgebruiker/Gebruiker dient zijn systemen en infrastructuur afdoende te beveiligen en dient te allen tijde over actuele antivirussoftware, systemen en infrastructuur te beschikken. Gastgebruiker/Gebruiker zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de Inhoud op het Platform te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang en verwerking.
3.2 Gastgebruiker/Gebruiker zal geen technische voorzieningen verwijderen of omzeilen die zijn ontworpen om het Platform te beschermen, of deze technische maatregelen laten verwijderen of omzeilen. Op verzoek zal de Gastgebruiker/Gebruiker onmiddellijk meewerken aan elk onderzoek door of namens Virtual Vaults, betreffende de naleving door de Gastgebruiker/Gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 Registreren en rapporten

4.1 Alle acties van een Gastgebruiker/Gebruiker en alle gebruik dat een Gastgebruiker/Gebruiker maakt van het Platform en binnen een Vault worden (automatisch) vastgelegd en geregistreerd door Virtual Vaults. Virtual Vaults rapporteert dergelijke informatie aan de Autoriserende Partij als onderdeel van de Diensten. Deze informatie kan gebruikt worden om te bewijzen waarom bepaalde informatie werd bekeken, opgeslagen of afgedrukt door een Gastgebruiker/Gebruiker.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

5.1 Gastgebruiker/Gebruiker is verplicht om alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing voor zover de Gastgebruiker/Gebruiker verplicht is om Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken op grond van een rechterlijk bevel of een wettelijke regeling en voor zover de Gastgebruiker/Gebruiker zich niet op enig wettelijk beroepsgeheim kan beroepen.
5.2 De Autoriserende partij is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een schending van deze verplichting en elke andere schending door haar Gastgebruikers/Gebruikers van de veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen van deze Overeenkomst.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform berusten uitsluitend bij Virtual Vaults, haar licentiegevers of haar leveranciers.
6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud die via het Platform aan Gastgebruiker/Gebruiker beschikbaar wordt gesteld, zijn in het bezit van de Autoriserende partij, haar licentiegevers of derden.
6.3 Het is de Gastgebruiker/Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter van, of betreffende het auteursrecht,merken, handelsmerken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het Platform of de Inhoud te verwijderen of te wijzigen, of een dergelijke aanduiding te laten verwijderen of wijzigen.
6.4 Gastgebruiker/Gebruiker mag niet reverse-engineeren, decompileren, hacken, uitschakelen, interfereren met, disassembleren, wijzigen, kopiëren, vertalen of verstoren van de functies, functionaliteit, integriteit of prestaties van de Dienst (inclusief van elk mechanisme dat wordt gebruikt om de functionaliteit van de Dienst te beperken of te controleren), van gebruik door derden van de Dienst of enige gegevens van derden daarin (tenzij voornoemde beperkingen door toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving niet zijn toegestaan).

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Elke aansprakelijkheid van Virtual Vaults ten aanzien van de Autoriserende partij op welke rechtsgrond dan ook, met inbegrip van vrijwaringen en elke niet-nakoming van een garantieverplichting, is onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperking zoals overeengekomen tussen Virtual Vaults en de Autoriserende partij onder de Overeenkomst.
7.2 Elke aansprakelijkheid van Virtual Vaults jegens Gastgebruiker/Gebruiker op welke rechtsgrond dan ook, met inbegrip van vrijwaringen en elke niet-nakoming van een garantieverplichting, is uitgesloten. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Virtual Vaults waarnaar in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, zijn niet meer van toepassing indien en voor zover dergelijke uitsluitingen en/of beperkingen in strijd zijn met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid in strijd is met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving, maar beperking van aansprakelijkheid is toegestaan krachtens dergelijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van Virtual Vaults jegens Gastgebruiker/Gebruiker als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden of op welke juridische basis dan ook, uitdrukkelijk met inbegrip van elke niet-nakoming van een garantieverplichting, beperkt tot vergoeding van toerekenbare schade en verlies tot een maximum van € 5.000 of tot het maximale bedrag dat de aansprakelijkheid kan beperken om niet in strijd te zijn met enige toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving.

Artikel 8 Toepasselijke wet en geschillen

8.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 8.2 Geschillen die betrekking hebben op deze gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank zoals overeengekomen in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan aan de bevoegde rechter in Rotterdam.